Các trường đại học ở Daejeon

Các trường đại học của Daejeon

Tại Daejeon có tổng cộng 19 trường đại học trong đó bao gồm 2 trường quốc lập.

Các trường đại học của Daejeon
Tên trường Trang chủ Điện thoại
Trường đại học Chungnam plus.cnu.ac.kr 042-821-5114
Trường đại học Hanbat www.hanbat.ac.kr 042-821-1114
Viện Công nghệ Khoa học Hàn Quốc www.kaist.ac.kr 042-350-2114
Trường đại học Konyang (Daejeon Medical Campus) www.konyang.ac.kr 042-600-1642
Trường đại học Daejeon www.dju.ac.kr 042-280-2114
Trường đại học Thần học Daejeon www.daejeon.ac.kr 042-606-0114
Trường đại học Mokwon www.mokwon.ac.kr 042-829-7114
Trường đại học Pai Chai www.pcu.ac.kr 042-520-5114
Trường đại học Woosong www.wsu.ac.kr 042-630-9600
Trường đại học Eulji (Trường chính) www.eulji.ac.kr 1899-0001
Trường dòng Thần học (Korea Baptist) www.kbtus.ac.kr 042-828-3114
Trường đại học Hannam www.hannam.ac.kr 042-629-7114
Trường đại học Daedeok www.ddc.ac.kr 042-866-0200
Trường đại học Khoa học Công nghệ Daejeon www.dst.ac.kr 042-580-6114
Trường đại học y tế Daejeon www.hit.ac.kr 042-670-9000
Trường đại học thông tin Woosong www.wsi.ac.kr 042-629-6114
Trường đại học Polytechnics IV, Khu khuôn viên Daejeon (Trường chính) www.kopo.ac.kr/daejeon 042-670-0600
Trường đại học Khoa học Công nghệ tổng hợp www.ust.ac.kr 042-864-5551
Viện đại học Geonsin www.alu.ac.kr 042-257-1663