Giáo dục tiếng Hàn

Chương trình dạy tiếng Hàn Quốc tại các trường đại học
Chương trình dạy tiếng Hàn Quốc tại các trường đại học
Tên trường Điện thoại Trang chủ
Trường đại học Chungnam Trung tâm đào tạo ngôn ngữ quốc tế 042-821-8804 http://dream.cnu.ac.kr
Trung tâm ngoại ngữ KAIST 042-350-8731~2 https://lang.kaist.ac.kr
Trường đại học Hannam Trung tâm tiếng Hàn 042-629-8346, 8147 http://cklks.hnu.kr/kr/
Trường đại học Woosong Trường đào tạo tiếng Hàn 042-629-6697 http://wkli.wsu.ac.kr
Trường đại học Pai Chai Trường đào tạo tiếng Hàn 042-520-5730 http://eckfl.pcu.ac.kr/
Trường đại học Hanbat Viện giao lưu quốc tế 042-821-1378 http://ahak.hanbat.ac.kr
Trường đại học Daejeon Trung tâm đào tạo tiếng Hàn 042-280-2943 http://office.dju.ac.kr/eckl/
Trường đại học Mokwon Viện đào tạo quốc tế 042-829-7131 http://www.mokwon.ac.kr/eng
Các cơ quan có chương trình đào tạo tiếng Hàn
Các cơ quan có chương trình đào tạo tiếng Hàn
Tên trung tâm Điện thoại Trang chủ
Trung tâm hỗ trợ toàn diện cư dân nước ngoài Thành phố Daejeon 042-223-0789 www.dic.or.kr
Trung tâm giao hữu quốc tế (IFC) 042-223-0774 http://koreaifc.com
Đoàn hợp lực khoa học kỹ thuật quốc tế 042-863-1713 http://semintl.org
Trung tâm phúc lợi tổng hợp dành cho người nước ngoài di trú Daejeon 042-631-6242 http://djmc.org
Trung tâm học tập trọn đời Daejeon 042-220-0510 http://dllc.or.kr
Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa Daejeon 042-252-9997 https://www.liveinkorea.kr/center/main/main.do
Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa quận Daedeok 042-639-2664 https://www.liveinkorea.kr/center/main/main.do?centerId=daedeokgu
Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa quận Dong 042-630-9945 http://daejeondonggu.liveinkorea.kr
Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa quận Jung 042-335-4566 http://daejeonjunggu.liveinkorea.kr
Sở Giáo dục thành phố Daejeon Trung tâm giáo dục đa văn hóa khu vực phía Đông 042-253-7588 http://office.dju.ac.kr/
Sở Giáo dục thành phố Daejeon Trung tâm giáo dục đa văn hóa khu vực phía Tây 042-520-5996 http://cmc.pcu.ac.kr
Trung tâm nhân quyền phụ nữ di trú Daejeon 042-222-6242 http://www.djimc.org
Trung tâm phúc lợi xã hội tổng hợp quận Yuseong 042-825-3185 http://yuseongswc.or.kr
Trung tâm phúc lợi xã hội tổng hợp Songkang 042-934-6338 http://www.songkang.or.kr
Trung tâm phúc lợi xã hội tổng hợp Wolpyeong 042-484-6181 http://www.wpwelfare.net
Trung tâm phúc lợi xã hội tổng hợp Gwanjeo 042-545-6810 http://gwanjeo.or.kr
Trung tâm phúc lợi xã hội tổng hợp Bubdong 042-633-0239 http://bubdong.com
Trung tâm phúc lợi xã hội tổng hợp Daedeok 042-936-7343 http://ddswc.or.kr