Người nước ngoài cư trú

Thời hạn cư trú
 • Tùy theo thời gian cư trú dài hay ngắn mà phân thành 3 loại: Cư trú ngắn hạn, cư trú dài hạn và cư trú vĩnh viễn.
  • CƯ TRÚ NGẮN HẠN : Thời gian cư trú dưới 90 ngày
  • CƯ TRÚ DÀI HẠN : Thời gian cư trú từ 91 ngày trở lên
  • CƯ TRÚ VĨNH VIỄN : Không bị hạn chế về thời gian cư trú
 • Nếu là cư trú dài hạn và cư trú vĩnh viễn thì trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhập cảnh, người nước ngoài phải làm thủ tục đăng kí người nước ngoài hoặc khai báo nơi cư trú tại Hàn Quốc với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền tại địa phương.
Phạm Vi Hoạt Động Của Người Nước Ngoài
 • Người nước ngoài có thể cư trú tại Hàn Quốc trong phạm vi tư cách cư trú và trong thời gian cư trú nhưng không được tham gia các hoạt động chính trị trừ những trường hợp được pháp luật quy định riêng.
 • Nếu người nước ngoài muốn làm việc trong thời gian cư trú tại Hàn Quốc thì người đó phải có tư cách lưu trú hợp pháp để có thể làm việc, đồng thời người nước ngoài phải làm việc ở địa điểm quy định.
 • Trong trường hợp muốn thay đổi địa điểm làm việc thì phải xin giấy phép hoặc khai báo với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tại địa phương trước khi hoặc sau khi thay đổi địa điểm một thời gian nhất định
 • Những tư cách lưu trú có thể làm việc
  • Bao gồm: Lao động ngắn hạn(C-4), Giáo sư(E-1), Hướng dẫn đối thoại(E-2), Nghiên cứu(E-3), Hướng dẫn kỹ thuãt(E-4), Nghề nghiệp chuyên môn(E-5), Nghẽ thuật giải trí(E-6), Hoạt động đặc tính(E-7), Làm việc không chuyên môn (E-9), Thuyền viên (E-10), Cư trú(F-2), Kiều bào nước ngoài (F-4), Định cư (F-5), Két hôn di trú(F-6), Du lịch xin việc (H-1)
Gia hạn thời gian cư trú

Những người sắp hết thời hạn cư trú đã cho phép nhưng muốn tiếp tục ở lại Hàn Quốc thì cần phải đăng kí thủ tục xin gia hạn thời gian cư trú..

 • Thời gian đăng ký
  • Người nước ngoài muốn làm thủ tục gia hạn cư trú ở Hàn Quốc thì phải đăng kí trong khoảng thời gian 4 tháng trước khi hết hạn thời gian cư trú ở Hàn Quốc.
  • Nếu sau khi hết hạn cư trú mới làm thủ tục xin gia hạn thì sẽ phải nộp tiềnphạt
 • Phương pháp đăng ký
  • Bản thân hoặc người đại diện (có người không đủ tư cách làm đại diện, vui lòng xác nhận riêng) chuẩn bị các tài liệu cần phải nộp và đăng ký gửi cho văn phòng quản lý xuất nhập cảnh của địa phương
Sách hướng dẫn tổng hợp phân chia theo tư cách lưu trú

Các nội dung chi tiết như hướng dẫn tài liệu đính kèm cho các đối tượng lưu trú khác nhau do các bản cập nhật mà có thể khác nhau, vui lòng tham khảo các thông báo của bộ phận pháp chế phòng chính sách người nước ngoài và nhập cư hoặc trên HiKorea (hikorea.go.kr)