Living in Daejeon

Bảo hiểm thất nghiệp

Là loại bảo hiểm đảm bảo xã hội để duy trì công việc ổn định và hỗ trợ tiền thất nghiệp nếu bị mất việc làm để đảm bảo cuộc sống cho người lao động.

Đối tượng áp dụng

Cơ sở kinh doanh hoặc dự án có 1 lao động trở lên có nghĩa vụ tham gia đóng tùy theo từng tư cách lưu trú, và trường hợp lao động người nước ngoài hoặc doanh nghiệp mong muốn đóng thì có thể tham gia tùy theo nguyện vọng.

Trợ cấp thất nghiệp

Là việc hỗ trợ bằng cách cấp lương cho người lao động bị mất việc làm trong 1 thời gian nhất định để khắc phục sự bất ổn định do thất nghiệp gây nên, ổn định đời sống và hỗ trợ cơ hội tìm việc làm mới cho người lao động.

  • Thời gian nhận tiền trợ cấp
    • Tùy theo độ tuổi khi bị mất việc làm và thời gian đã tham gia bảo hiểm, người lao động có thể được nhận trợ cấp thất nghiệp ít nhất là 90 ngày và nhiều nhất là 240 ngày.
  • ※Trung tâm tư vấn khách hàng của Bộ Lao động : ☎ 1350